Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

PROPOZICE : 4. ročník soutěže služebních psů „O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC“

P R O P O Z I C E
4. ročník soutěže služebních psů


„O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC“

sobota 25. dubna  2009

pod záštitou primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera

POŘÁDÁ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

MĚSTSKÁ POLICIE LIBEREC

KYNOLOGICKÝ KLUB LIBEREC – PAVLOVICE

ve spolupráci :

VAZEBNÍ VĚZNICE LIBEREC, VĚZNICE RÝNOVICE

VETRINÁRNÍ ZÁKLADNA AČR CHOTYNĚ

a

PURINA ProPlan

Místo konání: areál Kynologického klubu Liberec-Pavlovice a okolí

Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2009

Základní ustanovení:       

Soutěž je otevřená, určena pro služební psy městské/obecní policie, Armády ČR, Celní správy ČR, Hradní stráže, Policie ČR,

Vězeňské služby ČR, Vojenské policie, ale i pro členy kynologických klubů nebo bezpečnostních agentur.

Soutěž je jednodenní a proběhne v disciplínách poslušnosti a obrany.

Ubytování a stravu si každý hradí sám.

Veškerá doprava – přesuny na jednotlivé cviky bude VLASTNÍMI VOZIDLY (dojezd max cca do 5 km)

Ustájení psů ve vlastních prostředcích.

STARTOVNÉ: 300,- Kč
1) zasílá se složenkou typu "C" společně s přihláškou na adresu:
JIŘÍ KOLÁŘ , 460 14 LIBEREC 12, NA CVIČIŠTI 544/40

2) převodem na účet č. 155 815 386 / 0300 v.s.= datum narození (DDMMRRRR), ve zprávě pro příjemce uvést: JMÉNO a PŘÍJMENÍ

přihlášku je možno zaslat na:
1) shora uvedenou adresu
2) e-mail: gero.007@seznam.cz
- předmět: SOUTĚŽ
- doklad o zaplacení startovného si přihlášený ponechá u sebe
pro případ doložení při prezentaci
- na přihlášce se pouze uvede datum,kdy byla platba provedena


Příjezd do areálu klubu

1/ od Ústí n.L. a Prahy: sjezd směr “Frýdlant / Liberec-centrum / Pavlovice, Ruprechtice”, z kruhového objezdu

u benzinového čerpadla ALFASTATION směr Ruprechtice / Pavlovice (ulice Letná), za mostem na kopci,

na světelné křižovatce vlevo, k supermarketu KAUFLAND, okolo něj rovně a na další křižovatce

u světlého domu čp. 47 vpravo. Trasa z hlavní silnice značena směrovkami. MHD linka č.12 – zastávka Pavlovice– stadion /u Kauflandu/.

2/ od Frýdlantu v Č.: třídou Gen.Svobody směr centrum, za LITESem a za mostem přes řeku vpravo ulicí Na Mlýnku .

MHD linka č.13,24,26 – zastávka  Pavlovice LITES.

Orientační mapa je k nahlédnutí na www. kkpavlovice.cz

GPS: 50 47' 13" N, 15 2' 17" E

Parkování s vozidly je možné přímo v místě konání.

Časový rozvrh

sobota 25.4.2009

08.00 - 08.45 hod.    prezentace závodníků a veterinární přejímka psů

09.00 - 09.15 hod.    zahájení závodu a rozlosování startovních čísel

09.15 - 18.00 hod.    provádění disciplin

18.30 - 19.00 hod.    slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení  závodu

po ukončení              společenský večer

Časový rozvrh je pouze orientační a bude upraven podle počtu závodníků.

Všeobecná ustanovení

- Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 30 dnů

a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení již není vyžadováno!      

(z.č. 166/1999 Sb. O veterinírní péči, ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b)

-Výstroj psa: vodítko, obojek, náhubek. Postroj povolen. Psovod : doporučen pracovní stejnokroj

- Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být  nahlášena při prezentaci. 

- Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu  zvířata, která neprošla veterinární 

kontrolou !!!

- Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích  písemně nejpozději do skončení dané

disciplíny u pořadatele soutěže s vkladem  500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve

prospěch pořadatele.

- Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.

- Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho

psovi, za jeho ztrátu či úhyn.                   

- Porušení podmínek zákona č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které jsou

specifikovány “Řádem ochrany psů při veřejném vystoupení nebo svodu”, podle kterého je soutěž pořádána,

nebo nevhodné chování psovoda může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez

vrácení startovného.

- Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích

- Celodenní občerstvení zajištěno – pestrý výběr jídel ! ! !

- Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže a zavazuje se 

je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.                                                                 

- Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách

a cvicích.

- Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.

- Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.

- V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže.

- Losování startovních čísel proběhne při prezentaci soutěžících.

 


Organizační ustanovení

Soutěž družstev - při prezentaci se mohou přihlásit vždy 2 soutěžící, kteří tak vytvoří družstvo. Na základě součtu

výsledků obou disciplín členů družstva bude vytvořeno pořadí družstev. Družstva na 1.-3. místě obdrží pozornost.

Pro vyhlášení soutěže družstev je nutné, aby byla přihlášena minimálně tři družstva.

Vítězem soutěže na 1. místě se stává soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů (součet bodů z poslušnosti

a obrany). Bude vyfotografován s pohárem. Pohár zůstává uložen u pořadatele a fotografie bude vítězi zaslána

– vítěz obdrží repliku putovního poháru do osobního vlastnictví.

Pohár do trvalého vlastnictví získává ten, kdo po tři po sobě následující ročníky se stejným psem či fenou obhájí vítězství.

Dále bude vyhlášen:      nejlepší soutěžící  na 2. a 3. místě    

nejlepší zadržení s  protiútokem                              
soutěž družstev 1.-3. místo

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:

1)       v obraně      2)  v poslušnosti      3)  los

V případě většího počtu soutěžících bude na tuto skutečnost brán zřetel při organizaci soutěže.

PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM

Organizační výbor

Ředitel soutěže:                           Mgr. Ladislav Krajčík – Městská policie Liberec

Hlavní organizátor:                       Jiří Kolář – Městská policie Liberec a Kynologický klub Pavlovice

Organizační vedoucí-pořadatel:    Karel Vittiš - VetZ AČR Chotyně a Kynologický klub Pavlovice

Technický vedoucí:                       Jiří Brunclík – Kynologický klub Pavlovice

Pokladník:                                    Libuše Nováková – Kynologický klub Pavlovice

Výsledkový komisař:                    Ing. Milan Drbohlav – Kynologický klub Pavlovice

Výsledková komise:                     Magda Rychnovská - Kynologický klub Pavlovice

Šárka Nováková - Kynologický klub Pavlovice

Komise rozhodčích:                     nprap. Vítězslav Vlk - Policie ČR

Václav Šafr - SKS TART ČR

Figuranti:                                    pprap. Ondřej Novotníček - VetZ AČR Chotyně

nrtm. Josef Reisinger - VetZ AČR Chotyně

rtm. Karel Vittiš - VetZ AČR Chotyně

nstržm. Michal Firman - Vazební věznice Liberec

a členové Kynologického klubu Liberec - Pavlovice

Rozpis disciplín a cviků

POSLUŠNOST :

1/ odložení za pochodu vleže                                   10 bodů

2/ kladina nízká, 1 směrem                                      10 bodů

3/ skok šplhem, 180 cm, jedním směrem                 10 bodů

4/ 2x skok vysoký – 1 m, jedním směrem                10 bodů

5/ překonání tunelu 1 směrem                                10 bodů

Celkem poslušnost    50 bodů

 

 

 

 

 

 

OBRANA :

1/ průzkum objektu                                                                               10   bodů     

2/ označení nalezené osoby                                                                 10   bodů

3/ prohlídka a výslech                                                                           10   bodů

4/ přepad při výslechu / ovladatelnost                                                 20/5 bodů

5/ eskorta osoby                                                                                   nehodnoceno

6/ přepad při eskortě – útok 2. osoby na psovoda / ovladatelnost       20/5 bodů

7/ zadržení pachatele přes vodu / ovladatelnost                                  50/5 bodů

8/ zadržení pachatele na jízdním kole                                                   50/5 bodů

9/ zákrok proti ozbrojenému pachateli                                                  50/5 bodů

10/ zákrok v místnosti                                                                           50    bodů

11/ zadržení s protiútokem / ovladatelnost                                        100/5 bodů

Celkem obrana   400    bodů

Celkem soutěž   450    bodů

UPŘESNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ

- zásady provádění a hodnocení disciplín a jednotlivých cviků se řídí Metodikou a provádění cviků dle Národního zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů ČMKS, pokud není v propozicích stanoveno jinak

- začátek cviku i dílčí cviky jsou zahájeny na povel rozhodčího

POSLUŠNOST :

- pes provádí poslušnost bez náhubku nebo v náhubku,  nelze kombinovat

- hodnotí se celková ovladatelnost psa

- pes musí provést cvik na 1. povel – jinak nastává anulace cviku

1/ Odložení za pochodu vleže – po 10 krocích uvolnit psa z vodítka a po dalších 10 krocích odložit, psovod postupuje dalších 10 kroků, provede čelem vzad a vrací se ke psu. Hodnotí se 10 body.  Za nepřesnosti, následnou změnu polohy nebo popocházení se strhává 1-5 bodů. Pes, který si při povelu sedne nebo stojí nebo opustí místo více jak o 2 kroky, neobdrží žádný bod.                                                                                                  

2/ Kladina nízká, jedním směrem  bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nepřekoná – obejde, vrátí se, seskočí, fyzická pomoc apod.

3/ Skok šplhem, 180 cm, jedním směrem, bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nepřekoná.                                                                                                  

4/ 2x skok vysoký – 1 m, překážka plná, jedním směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem, bez zastavení mezi překážkami, za 2. překážkou usměrní psa k noze; povel pro překonání každé překážky je možný. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který nepřekoná žádnou překážku, při překonání pouze 1 překážky obdrží 5 bodů. Za dotyk psa s překážkou lze strhnout 1-2 body. Za zastavení psovoda mezi překážkami se strhávají 3b.                                                                                                                                                                                                                               

5/ Tunel - jedním směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nepřekoná.                                                                                                

OBRANA :

- veškeré zákusy budou prováděny na oblek ringo; možnost využití tzv. couračky, postroje

- pořadí jednotlivých cviků může být změněno dle aktuálních podmínek

- psovod je povinen před použitím psa dát zákonnou výzvu

- psovod může užít pouze 1 povel k zákroku psa  (pokud není stanoveno jinak)

- hodnotí se pevnost zákusu, razantnost zákroku, nepřekusování, orientace a nebojácnost psa

- pouštění psa – lze užít 1 povel. Pokud pes nepustí – anulace pouštění, váhavé pouštění ztráta 1-4 bodů

- v případě, že na pokyn rozhodčího figurant na sebe „natáhne“ psa z důvodu zajištění bezpečnosti

přítomných osob (pes nereaguje na figuranta, vzdálí se za stanovenou hranici, hrozí napadení

přítomných osob apod.) – cvik je anulován

1/ Průzkum objektu – psovod zůstává ukryt u vstupu do objektu a vysílá psa v náhubku; časový limit k nalezení osoby je 5 minut; hodnotí se 10 body; 1 opakovaný povel=1bod ztráta. V případě nenalezení osoby v limitu nebo falešného označení se anuluje cvik 1. - 5., následně opouští objekt, přičemž následuje cvik č. 6.

2/ Označení nalezené osoby – libovolné, ale prokazatelné označení osoby, která může být v jakékoliv poloze; kontakt s osobou-napadání nemá za následek bodovou ztrátu, psovod hlásí nalezení osoby. Ke psovi jde na pokyn rozhodčího. Pes musí zůstat u osoby do příchodu psovoda. Cvik se hodnotí 10 body.  Pes, který doběhne k pomocníkovi, nejeví o něj zájem, prokazatelně ho neoznačí, odejde na více než 5 kroků – anulace cviku.

Dílčí body budou strženy za:pes přiběhne k pomocníkovi a váhá 1-3 body pes označuje, ale odbíhá od pomocníka 3-5 bodů                                                                                                          

3/ Prohlídka a výslech - bez náhubku, pes během prohlídky leží v klidu bez vodítka, po příchodu ke psu a jeho sednutí připoutat na vodítko a pokračuje výslech. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který opustí místo střežení nebo osobu bezdůvodně napadne nebo psovod zapomene před prohlídkou sejmout náhubek nebo vodítko nebo  pokračuje v ovlivňování psa i po upozornění rozhodčím – anulace cviku.

Dílčí body budou strženy za:pes jeví o osobu malý zájem 1-9 bodů

před příchodem psovoda pes změní polohu 1-3 body

za ovlivňování psa (zůstaň) psovodem 3-5 bodů

4/ Přepad při výslechu – bez náhubku, na vodítku; v okamžiku zahájení přepadu psovod pouští vodítko, bez povelu; ovladatelnost psa – pouštění; psovod uchopí vodítko až po ukončení ovladatelnosti-pouštění. Hodnotí se 15 body za zákrok a 5 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který při přepadu nezakročí, psovod nepustí vodítko nebo použije povel k zákroku psa – anulace cviku.                                                                                                             

5/ Eskorta osoby - 20m přímo na vodítku, pes jde u nohy psovoda. Není bodově hodnoceno.            

6/ Přepad při eskortě – útok 2. osoby na psovoda – v okamžiku zahájení přepadu psovod pouští vodítko, bez povelu; ovladatelnost psa – pouštění; psovod uchopí vodítko až po ukončení ovladatelnosti-pouštění. Hodnotí se 15 body za zákrok a 5 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který při přepadu nezakročí, zadrží eskortovanou osobu, psovod nepustí vodítko nebo použije povel k zákroku psa – anulace cviku.

7/ Zadržení pachatele přes vodu - na cca 100 m přes vodu, jedná se o nehlubokou mírnou řeku; psovod vybíhá přes vodu, když je pes na druhém břehu; ovladatelnost psa – pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 50 body za zadržení a 5 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezadrží pachatele po stanovenou hranici, pouze ho blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod – stejně tak psovod, který vyběhne dřív než je pes na druhém břehu. Za 1. opakovaný povel k zadržení – překonání vody ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel – anulace cviku.

8/ Zadržení pachatele na jízdním kole – na cca 50 m – pes musí zadržet pachatele, který ujíždí na jízdním kole po vyznačenou hranici; ovladatelnost psa – pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 50 body za zadržení a 5 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezadrží pachatele po stanovenou hranici, pouze ho blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod. Za 1. opakovaný povel k zadržení - ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel – anulace cviku.

9/ Zákrok proti ozbrojenému pachateli--upřesněno na začátku zaměstnání; ovladatelnost psa – pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 50 body za zákrok a 5 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezakročí, pachatele pouze blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod. Za každý opakovaný povel k zákroku ztráta 5 bodů.

10/ Zákrok v místnosti – upřesněno na začátku zaměstnání; pes na vodítku bez náhubku; psovod vyzve osoby ke klidu, krátce nato zaútočí jedna z osob na psovoda, tento pouští vodítko a pes zakročuje zákusem (lze použít povel k zákroku). Figurant může použít různé pomůcky na odrazení psa. Hodnotí se 50 body. Pouštění se nehodnotí. Pes, který při přepadu nezakročí nebo psovod nepustí vodítko  – anulace cviku.                                                                                                                                                                                                                                

11/ Zadržení s protiútokem – na cca 100m; upřesněno na začátku zaměstnání; ovladatelnost psa – pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 100 body za zadržení a 5 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezadrží pachatele, pouze ho blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod. Za 1. opakovaný povel k zadržení - ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel – anulace cviku.

.

 

.

.

.

.

.

PŘIHLÁŠKA  K  ZÁVODU

4 . ročník soutěže služebních psů
„O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC”

Psovod :

Jméno a příjmení: ………..………………………………………

Adresa bydliště: ………………………………………………….

Mobilní telefon:……………………………PSČ:..………………

E-mailová adresa:..……………………………………………….
!!! Mobil nebo mail uvést z důvodu vyrozumění o případné změně a pro
zaslánívýsledků,  propozic na příští ročník, popř. jiných materiálů k soutěži !!!

Útvar/ZKO: ….……………………………………….…………
Pes / fena:
Jméno a chovná stanice: ………………………………………..

Pohlaví:…………………………..………………………………

Plemeno:……………………………..…………………………...

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O UBYTOVÁNÍ (V SOUSEDNÍM AUTOKEMPU)
– NUTNO VYZNAČIT V PŘIHLÁŠCE + POČET OSOB !!!

Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s  podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže a s použitím uvedených údajů pro potřeby pořadatele :
V……………………………… dne…………………………                                   ………………………..
podpis  psovoda       
Zde nalepit kopii ústřižku
složenky typu  „C“ o zaplacení startovného a vše zsslat na adresu:

Jiří Kolář
Na Cvičišti 544/40
460 14 LIBEREC  12

v případě zaslání přihlášky e-mailem uvést  datum provedení platby startovného
(doklad uschovat pro případ doložení u prezentace) :
      ……………………………