Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

5. ročník soutěže služebních psů „O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC“

metro-liberec5. ročník soutěže služebních psůkkpavlovice
O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC"

sobota 24. dubna 2010

pod záštitou primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera

 

POŘÁDÁ:purina-proplan

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
MĚSTSKÁ POLICIE LIBEREC
KYNOLOGICKÝ KLUB LIBEREC - PAVLOVICE
ve spolupráci :
VAZEBNÍ VĚZNICE LIBEREC, VĚZNICE RÝNOVICE
VETERINÁRNÍ ZÁKLADNA AČR CHOTYNĚ

 

Místo konání:   areál Kynologického klubu Liberec-Pavlovice a okolí

Uzávěrka přihlášek:   20. dubna 2010 - počet účastníků je z organizačních důvodů limitován !!!

Základní ustanovení:

Soutěž je otevřená, určena pro služební psy městské/obecní policie, Armády ČR, Celní správy ČR, Hradní stráže, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Vojenské policie, ale i pro členy kynologických klubů nebo bezpečnostních agentur.
Soutěž je jednodenní a proběhne v disciplínách poslušnosti a obrany.
Ubytování a stravu si každý hradí sám.
Veškerá doprava - přesuny na jednotlivé cviky bude VLASTNÍMI VOZIDLY (dojezd max cca do 0,5 km, lze i pěšky)
Ustájení psů ve vlastních prostředcích.

STARTOVNÉ: 300,- Kč
 1. zasílá se složenkou typu "C" společně s přihláškou na adresu:
  JIŘÍ KOLÁŘ , 460 14 LIBEREC 12, NA CVIČIŠTI 544/40
 2. převodem na účet klubu č.155 815 386/0300
  v.s.= datum narození (DDMMRRRR), ve zprávě pro příjemce uvést: JMÉNO a PŘÍJMENÍ

přihlášku je možno zaslat na:

 1. shora uvedenou adresu
 2. e-mail: gero.007@seznam.cz
  - předmět: SOUTĚŽ
  - doklad o zaplacení startovného si přihlášený ponechá u sebe pro případ doložení při prezentaci
  - na přihlášce se pouze uvede datum, kdy byla platba provedena

 

Příjezd do areálu klubu:

1/ od Ústí n.L. a Prahy: sjezd směr "Frýdlant / Liberec-centrum / Pavlovice, Ruprechtice", z kruhového objezdu u benzinového čerpadla ALFASTATION směr Ruprechtice / Pavlovice (ulice Letná), za mostem na kopci, na světelné křižovatce vlevo, k supermarketu KAUFLAND, okolo něj rovně a na další křižovatce u světlého domu čp. 47 vpravo. Trasa z hlavní silnice značena směrovkami. MHD linka č.12 - zastávka Pavlovice- stadion /u Kauflandu/.

2/ od Frýdlantu v Č.: třídou Gen.Svobody směr centrum, za LITESem a za mostem přes řeku vpravo ulicí Na Mlýnku . MHD linka č.13,24,26 - zastávka Pavlovice LITES.

Orientační mapa je k nahlédnutí zde.

GPS: 50 47' 13" N, 15 2' 17" E

Parkování s vozidly je možné přímo v místě konání.

 

PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM

 

Časový rozvrh:

08.00 - 08.45 hod. prezentace závodníků a veterinární přejímka psů
09.00 - 09.15 hod. zahájení závodu a rozlosování startovních čísel
09.15 - 18.00 hod. provádění disciplin
18.30 - 19.00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu
po ukončení společenský večer
Časový rozvrh je pouze orientační a bude upraven podle počtu závodníků a situace .

 

Všeobecná ustanovení:

- Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinírní péči, ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b)
-Výstroj psa: vodítko, obojek, náhubek. Postroj povolen. Psovod : doporučen pracovní stejnokroj
- Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena při prezentaci.
- Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, která neprošla veterinární kontrolou !!!
- Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích písemně nejpozději do skončení dané disciplíny u pořadatele soutěže s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
- Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
- Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.
- Porušení podmínek zákona č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které jsou specifikovány "Řádem ochrany psů při veřejném vystoupení nebo svodu", podle kterého je soutěž pořádána, nebo nevhodné chování psovoda může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.
- Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích
- Celodenní občerstvení zajištěno - pestrý výběr jídel ! ! !
- Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.
- Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách a cvicích.
- Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
- Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
- V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže.
- Losování startovních čísel proběhne při prezentaci soutěžících.
- V případě většího počtu soutěžících bude na tuto skutečnost brán zřetel při organizaci soutěže.

 

Organizační ustanovení:

Soutěž družstev - při prezentaci se mohou přihlásit vždy 2 soutěžící, kteří tak vytvoří družstvo. Na základě součtu výsledků obou disciplín členů družstva bude vytvořeno pořadí družstev. Družstva na 1.-3. místě obdrží pozornost. Pro vyhlášení soutěže družstev je nutné, aby byla přihlášena minimálně tři družstva.
Vítězem soutěže na 1. místě se stává soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů (součet bodů z poslušnosti a obrany). Pohár zůstává uložen u pořadatele - vítěz obdrží repliku putovního poháru do osobního vlastnictví.
Pohár do trvalého vlastnictví získává ten, kdo po tři po sobě následující ročníky se stejným psem či fenou obhájí vítězství.
Dále bude vyhlášen: nejlepší soutěžící na 2. a 3. místě nejlepší zadržení s protiútokem soutěž družstev 1.-3. místo

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:
1) v obraně 2) v poslušnosti 3) los

 

PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM

 

Organizační výbor:

Ředitel soutěže: Mgr. Ladislav Krajčík - Městská policie Liberec
Hlavní organizátor: Jiří Kolář - Městská policie Liberec a Kynologický klub Pavlovice
Organizační vedoucí-pořadatel: Karel Vittiš - VetZ AČR Chotyně a Kynologický klub Pavlovice
Technický vedoucí: Jiří Brunclík - Kynologický klub Pavlovice
Pokladník: Libuše Nováková - Kynologický klub Pavlovice
Výsledkový komisař: Ing. Milan Drbohlav - Kynologický klub Pavlovice
Výsledková komise: Magda Rychnovská - Kynologický klub Pavlovice
Šárka Nováková - Kynologický klub Pavlovice
Komise rozhodčích: nprap. Vítězslav Vlk - Policie ČR
Václav Šafr - SKS TART ČR
Figuranti: pprap.. Ondřej Novotníček - VetZ AČR Chotyně
nrtm. Josef Reisinger - VetZ AČR Chotyně
rtm. Karel Vittiš - VetZ AČR Chotyně
nstržm. Michal Firman - Vazební věznice Liberec
a členové Kynologického klubu Liberec - Pavlovice  

 

Rozpis disciplín a cviků:

POSLUŠNOST :

 1. odložení za pochodu vleže 10 bodů
 2. kladina nízká, 1 směrem 10 bodů
 3. skok šplhem, 180 cm, jedním směrem 10 bodů
 4. 2x skok vysoký - 1 m, jedním směrem 10 bodů
 5. překonání tunelu 1 směrem 10 bodů

Celkem poslušnost 50 bodů

OBRANA :

 1. zákrok proti ukrytému pachateli 50 bodů
 2. zadržení pachatele přes vodu / ovladatelnost 50/10 bodů
 3. zadržení pachatele na jízdním kole 50/10 bodů
 4. zákrok proti ozbrojenému pachateli 50/10 bodů
 5. zákrok v místnosti 50/10 bodů
 6. zadržení s protiútokem / ovladatelnost 100/10 bodů

Celkem obrana 400 bodů

Celkem soutěž 450 bodů

UPŘESNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ

- zásady provádění a hodnocení disciplín a jednotlivých cviků se řídí Metodikou a provádění cviků dle Národního zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů ČMKS, pokud není v propozicích stanoveno jinak
- začátek cviku i dílčí cviky jsou zahájeny na povel rozhodčího

POSLUŠNOST :

- pes provádí poslušnost bez náhubku nebo v náhubku, nelze kombinovat
- hodnotí se celková ovladatelnost psa
- pes musí provést cvik na 1. povel - jinak nastává anulace cviku

1/ Odložení za pochodu vleže - po 10 krocích uvolnit psa z vodítka a po dalších 10 krocích odložit, psovod postupuje dalších 10 kroků, provede čelem vzad a vrací se ke psu. Hodnotí se 10 body. Za nepřesnosti, následnou změnu polohy nebo popocházení se strhává 1-5 bodů. Pes, který si při povelu sedne nebo stojí nebo opustí místo více jak o 2 kroky, neobdrží žádný bod.
2/ Kladina nízká, jedním směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nepřekoná - obejde, vrátí se, seskočí, fyzická pomoc apod.
3/ Skok šplhem, 180 cm, jedním směrem, bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nepřekoná.
4/ 2x skok vysoký - 1 m, překážka plná, jedním směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem, bez zastavení mezi překážkami, za 2. překážkou usměrní psa k noze; povel pro překonání každé překážky je možný. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který nepřekoná žádnou překážku, při překonání pouze 1 překážky obdrží 5 bodů. Za dotyk psa s překážkou lze strhnout 1-2 body. Za zastavení psovoda mezi překážkami se strhávají 3b.
5/ Tunel - jedním směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nepřekoná.

OBRANA :

- veškeré zákusy budou prováděny na oblek ringo; možnost využití tzv. couračky, postroje
- pořadí jednotlivých cviků může být změněno dle aktuálních podmínek
- psovod je povinen před použitím psa dát zákonnou výzvu
- psovod může užít pouze 1 povel k zákroku psa (pokud není stanoveno jinak)
- hodnotí se pevnost zákusu, razantnost zákroku, nepřekusování, orientace a nebojácnost psa
- pouštění psa - lze užít 1 povel. Pokud pes nepustí - anulace pouštění, váhavé pouštění ztráta 1-4 bodů
- v případě, že na pokyn rozhodčího figurant na sebe „natáhne" psa z důvodu zajištění bezpečnosti přítomných osob (pes nereaguje na figuranta, vzdálí se za stanovenou hranici, hrozí napadení přítomných osob apod.) - cvik je anulován

1/ Zákrok proti ukrytému pachateli - do vymezeného prostoru s překážkami - upřesněno na začátku zaměstnání. Hodnotí se 50 body za zákrok, ovladatelnost-pouštění se neposuzuje. Cílem cviku je prověřit odvahu a připravenost psa. Pes, který nezakročí, pachatele pouze blokuje nebo po zákroku opustí prostor s pachatelem , neobdrží žádný bod. Za 1. opakovaný povel k zadržení - ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel - anulace cviku.
2/ Zadržení pachatele přes vodu - na cca 100 m přes vodu, jedná se o nehlubokou mírnou řeku; psovod vybíhá přes vodu, když je pes na druhém břehu; ovladatelnost psa - pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 50 body za zadržení a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezadrží pachatele po stanovenou hranici, pouze ho blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod - stejně tak psovod, který vyběhne dřív než je pes na druhém břehu. Za 1. opakovaný povel k zadržení - překonání vody ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel - anulace cviku.
3/ Zadržení pachatele na jízdním kole - na cca 50 m - pes musí zadržet pachatele, který ujíždí na jízdním kole po vyznačenou hranici; ovladatelnost psa - pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 50 body za zadržení a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezadrží pachatele po stanovenou hranici, pouze ho blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod. Za 1. opakovaný povel k zadržení - ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel - anulace cviku.
4/ Zákrok proti ozbrojenému pachateli - upřesněno na začátku zaměstnání; ovladatelnost psa - pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 50 body za zákrok a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezakročí, pachatele pouze blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod. Za 1. opakovaný povel k zadržení - ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel - anulace cviku.
5/ Zákrok v místnosti - upřesněno na začátku zaměstnání; pes na vodítku bez náhubku; psovod vyzve osoby ke klidu, krátce nato zaútočí jedna z osob na psovoda, tento pouští vodítko a pes zakročuje zákusem (lze použít povel k zákroku). Figurant může použít různé pomůcky na odrazení psa. Hodnotí se 50 body za zákrok a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který při přepadu nezakročí nebo psovod nepustí vodítko - anulace cviku.
6/ Zadržení s protiútokem - na cca 100m; upřesněno na začátku zaměstnání; ovladatelnost psa - pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 100 body za zadržení a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezadrží pachatele, pouze ho blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod.

 

přihláška: zde si prosím stáhněte a poté vytiskněte přihlášku k závodu

 

internetová adresa klubu: www.kkpavlovice.cz , na které budou zveřejněny výsledky a fotky ze soutěže

 

PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM