Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

JUBILEJNÍ 30. ročník závodu sportovních psů "O LIBERECKÝ POHÁR" - PROPOZICE

 PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO - LIMIT SOUTĚŽÍCÍCH NAPLNĚN

- JIŽ SE PROSÍM NEHLAŠTE !!!

 

PROPOZICE JSOU KE STAŽENÍ ZDE


 

Kynologický klub Liberec - Pavlovice

ve spolupráci s výrobcem krmiva pro psy a kočky PURINA PROPLAN

pořádá
v SOBOTU 17. ZÁŘÍ 2011

JUBILEJNÍ
30. ročník závodu psů

O LIBERECKÝ POHÁR

MEMORIÁL JOSEFA VELECHOVSKÉHO a RUDOLFA BÁRTY


konaný pod záštitou
primátorky Statutárního města Liberec
Martiny Rosenbergové

závod je zařazený do

KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE

www.kkpavlovice.cz
www.proplan.cz

 

• závod je jednodenní
• NOVĚ KATEGORIE IPO 1
• kat.: ZM, ZVV 1, ZVV 2, IPO 1 - poslušnost, obrana; kat. ZZO - poslušnost
• soutěž družstev
• startovné 150,- Kč - dospělí; 100,- Kč - mládež a kat. ZZO
- po uzávěrce a v den konání 200,- / 150,- Kč
• domácí kuchyně

NUTNO ZASLAT PŘIHLÁŠKU A STARTOVNÉ !!!

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKOU

!!! PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 30. ROČNÍK ZÁVODU !!!ČEKÁ VÁS ZAJÍMAVÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 10. ZÁŘÍ 2011

Základní ustanovení

 

 

Závod proběhne v kategoriích:

*ZZO - stáří psa max. 3 roky, se zkouškou max. ZZO
*ZM - stáří psa max. 3 roky, se zkouškou max. ZM
*ZVV 1 - stáří psa max. 5 let, se zkouškou max. ZVV 1
*ZVV 2 - bez omezení
NOVÉ !!! *IPO 1 - stáří psa max. 5 let , se zkouškou max. IPO 1
jako otevřený závod dle NZŘ a MZŘ IPO.


Závod je zařazený do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE
bližší informace níže nebo na: http://www.cks-lk.7x.cz/


Kategorie ZM, ZVV1, ZVV2 a IPO1 proběhnou v disciplínách poslušnosti a obrany.
Kategorie ZZO v disciplíně poslušnost.


Závod družstev - krom kat. ZZO - za každý klub se při prezentaci přihlásí vždy 2 závodníci (může soutěžit i více dvoučlenných družstev za jeden klub; popř.smíšené družstvo ze dvou klubů, které však vystupuje za jeden klub), kteří tak vytvoří družstva. Na základě součtu výsledků obou disciplín členů družstva bude vytvořeno pořadí družstev. Družstva na 1.-3. místě obdrží pozornost.

POZOR !!! NUTNO ZASLAT PŘIHLÁŠKU A STARTOVNÉ !!!
MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKOU

 

STARTOVNÉ: 150,- důchdci, mládež do 15let a kat. ZZO 100,-


PO UZÁVĚRCE A V
DEN KONÁNÍ ZÁVODU 200,-/150,- Kč


1)     
zasílá se
složenkou typu “C” společně  s  přihláškou na adresu:


JIŘÍ KOLÁŘ , 460 14 LIBEREC 12, NA CVIČIŠTI 544/40


 

2)  převodem na účet klubu č.155 815 386/0300  v.s.= datum narození (DDMMRRRR),
  

      ve zprávě pro příjemce uvést: JMÉNO a
PŘÍJMENÍ


přihlášku je možno zaslat na:


1)      shora uvedenou adresu


2)       e-mail: gero.007@seznam.cz


-
předmět: ZÁVOD


-
doklad o zaplacení startovného si přihlášený ponechá u sebe


   pro případ doložení při prezentaci


      3) ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. ZÁŘÍ 2011
ROZHODUJE DATUM NA POŠTOVNÍM RAZÍTKU, POPŘ. DATUM PROVEDENÍ PLATBY

Časový rozvrh
08.00 - 08.45 hod. prezentace závodníků a veter. přejímka psů
09.00 - 09.15 hod. zahájení závodu
09.15 - 16.00 hod. provádění disciplín
16.30 - 17.00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu
18.00 - ?                společné posezení

Všeobecná ustanovení


- Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinírní péči, ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b)
- Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích
- Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, která neprošla veterinární kontrolou !!!
- Výstroj psa dle zkušebního řádu
- Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích nebo zkušebního řádu nejpozději do skončení dané disciplíny u ředitele závodu s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
- Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
- Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.
- Nevhodné, špatné zacházení se psem/fenou nebo porušení zákona č. 246/92 Sb. a č. 77/2004 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů nebo nevhodné chování psovoda může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.
- Celodenní občerstvení zajištěno - pestrý výběr jídel ! ! !
- Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách a cvicích.
- Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
- Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
- V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže.
- Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena při prezentaci.
- Závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích tohoto závodu a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.

Organizační ustanovení

Vítězem soutěže „O LIBERECKÝ POHÁR" se stává závodník, který v nejvyšší posouzené kategorii získá nejvyšší počet bodů. Pohár zůstává uložen u pořadatele.
Pohár do trvalého vlastnictví získává ten, kdo po tři po sobě následující ročníky se stejným psem či fenou obhájí vítězství.
Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích na 1.-3. místě obdrží velmi atraktivní ceny, především z oboru elektroniky. Kategorie je otevřena při účasti min. 3 závodníků.
V případě neotevření kategorie se přihlášený může zúčastnit v jiné, podle nejvyšší vykonané zkoušky.

Dále bude vyhlášen: nejlepší obranář (ze všech kategorií)
nejlepší mládežník (ze všech kategorií - krom ZZO)
závod družstev 1.-3. místo - krom ZZO
- u kategorie ZM se pro objektivní vyhodnocení nejlepších bude výsledek násobit dvěma

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:
1) v obraně 2) v poslušnosti 3) los

u ZZO: 1) přivolání 2) aport 3) los

 

PŘEDEJTE INFO O KONÁNÍ ZÁVODU SVÝM KOLEGŮM


Organizační výbor

Hlavní pořadatel: Jiří Kolář
Ředitel závodu: ing. Petr Šourek
Org. a tech. vedoucí: Jiří Brunclík
Pokladník: Libuše Nováková
Výsledková komise: Ing. Milan Drbohlav
Magda Rychnovská
Šárka Nováková
Rozhodčí: Pavel Palfi
Ladislav Mach
Figuranti: Karel Vittiš
Michal Firman

a členové Kynologického klubu Liberec - Pavlovice

Příjezd ke cvičišti

1/ od Ústí n.L. a Prahy sjezd směr "Frýdlant / Liberec-centrum / Pavlovice, Ruprechtice", z kruhového objezdu u benzinového čerpadla ALFASTATION směr „Ruprechtice / Pavlovice", (ulice Letná), za mostem na kopci, na světelné křižovatce vlevo k supermarketu KAUFLAND (značeno směrovkami), okolo něj rovně a na další křižovatce za otočkou autobusu MHD č.14 vpravo. MHD linka č.12 - zastávka Pavlovice - stadion /u Kauflandu/, linka č. 14 - zastávka Polní.

2/ Od Frýdlantu v Č. třídou Gen.Svobody směr centrum, za bývalým LITESem a za mostem vpravo ulicí Na Mlýnku . MHD linka č.13,24,26 - zastávka Pavlovice křižovatka.

Orientační mapa je k nahlédnutí na www. kkpavlovice.cz
Parkování s vozidly možné přímo v místě konání.
Příjezd k Autokempu Pavlovice
Jako bod 1) přístupu ke cvičišti - z ul. Letná se neodbočí vlevo ke Kauflandu, ale pokračuje dále, po cca 100m je nadchod pro pěší a hned za ním odbočit vlevo na zpevněnou cestu a po této do prava, kde se nachází vjezd do kempu s recepcí.


KRAJSKÁ LIGA LIBERECKÉHO KRAJE - podmínky účasti:
1) Do krajské ligy bude zařazen závodník, který je řádným členem ZKO v Libereckém kraji a zúčastní se nejméně tří závodů zařazených do Krajské ligy LK.
2) Pro sestavení pořadí budou každému závodníkovi započteny tři nejlepší výsledky ze závodů zařazených do Krajské ligy LK. V obou kategoriích bude vyhlášen nejlepší mládežník.
3) Při rovnosti součtu tří výsledků rozhodne:
a) nejvyšší bodový zisk z jednotlivé započítávané soutěže (poslušnost + obrana)
b) nejvyšší bodový zisk z obrany ze započítávané soutěže
c) los
4) 1. až 3. místo a nejlepší mládežník v každé kategorii bude vyhlášen v rámci veřejného zasedání KO-ČKS LK, které se koná vždy v lednu následujícího roku. Ceny pro vítěze budou pořízeny z rozpočtu KO-ČS LK. bližší informace na: http://www.cks-lk.7x.cz/

FOTODOKUMENTACE A VÝSLEDKY ZE ZÁVODU BUDOU KE STAŽENÍ NA
ITNERNETOVÉ ADRESE KLUBU: www.kkpavlovice.cz

VÍTĚZOVÉ ZÁVODU V MINULÝCH ROČNÍCÍCH :

1. ročník - Michálek František, ZKO Varnsdorf
2. ročník - Křivánek Antonín, ZKO Osek
3. ročník - Kavková Iva, ZKO Hanychov
4. ročník - Pavel Malý, ZKO Vratislavice
5. ročník - Pocnerová Jindra, ZKO Roudnice
6. ročník - Kavka Ota, ZKO Hanychov
7. ročník - Dušánek Josef, ZKO Vratislavice
8. ročník - Šoltés Josef, VÚ Týniště n/O
9. ročník - Janata Roman, ZKO Neštěmice
10. ročník - Kavková Iva a Cedra, ZKO Světec
11. ročník - Kavková Iva a Cedra, ZKO Světec
12. ročník - Dušková, ZKO Jičín
13. ročník - Cejpa Josef a Ari, ZKO Pavlovice
14. ročník - Prchal Václav a Farax Belfr CZ, ZKO Lázně Libverda
15. ročník - nekonal se z důvodu vzteklinové nákazy
16. ročník - Hůzová Veronika a Jenny Ort, ZKO LVZ
17. ročník - Vokatá Lenka a Brenda od Kačty, ZKO Pavlovice
18. ročník - Krupičková Nicole a Lambert Debyro, ZKO Pavlovice
19. ročník - Susková Elen a Adis, ZKO Cerberus-Lukášov
20. ročník - Suske Josef a Atyr, ZKO Cerberus-Lukášov
21. ročník - Janata Roman a Bono, ZKO Nový Bor
22. ročník - Gudas Otto a Gato, ZKO Hanychoc
23. ročník - Solovinská Dagmar a Eso Laroja, ZKO Kokonín
24. ročník - Solovinská Dagmar a Eso Laroja, ZKO Kokonín
25. ročník - Truksa Milan a Bryn ZDE-SKO, ZKO Žatec
26. ročník - Berka Svatopluk a Bilba Aibara, ZKO Vratislavice n/N
27. ročník - Šimonová Veronika a Rexa, ZKO Lukášov
28. ročník - Lebruška Miloslav a Brit Vědusk, ZKO Nový Bor-Janov
29. ročník - Válek Josef a Agbar Zelená terasa, ZKO Hrádek n/N

PROPOZICE JSOU KE STAŽENÍ ZDE

PřílohaVelikost
PDF icon 30. Liberecký pohár 2011 - propozice.pdf604.72 KB
Soutěže: