Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Mediální partner - Pes přítel člověka

Hlavní partner - BCG

Jste zde

27. ročník soutěže psů „O LIBERECKÝ POHÁR, memoriál Rudolfa Bárty a Josefa Velechovského“ PROPOZICE

Kynologický klub Liberec – Pavlovice pořádá v sobotu dne 20. září 2008 od 9,00 hod. v areálu klubu

pod záštitou primátora Statutárního města Liberec


27. ročník soutěže psů „O LIBERECKÝ POHÁR, memoriál Rudolfa Bárty a Josefa Velechovského“

zařazený do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE v disciplíně poslušnost a obrana dle kategorie ZM, ZVV 1, ZVV 2, IPO 3.

Žádné zasílání přihlášek ani startovného – přihlášení až v den a místě konání závodu! Atraktivní ceny z oboru elektroniky, příjemné prostředí, domácí kuchyně…

 

PROPOZICE:

27. ročník soutěže psů

„O LIBERECKÝ POHÁR“

memoriál
Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty

sobota 20. září
2008

zařazený do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE


Základní ustanovení

Závod proběhne v kategoriích: *ZM – stáří psa max. 3 roky, se zkouškou max. ZM
*ZVV 1 – pes se zkouškou max. ZVV1
*ZVV 2 – bez omezení
*IPO 3 – bez omezení
jako otevřený závod dle NZŘ a MZŘ IPO.

Závod je zařazený do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE
bližší informace níže nebo na: www.kynologie-lukasov.cz
Všechny kategorie proběhnou v disciplínách poslušnosti a obrany.

Závod družstev - za každý klub se při prezentaci přihlásí vždy 3 závodníci (může soutěžit i více tříčlenných družstev za jeden klub; popř.smíšené družstvo z několika klubů, které však vystupuje za jeden klub), kteří tak vytvoří družstva. Na základě součtu výsledků obou disciplín členů družstva bude vytvořeno pořadí družstev. Družstva na 1.-3. místě obdrží pozornost.

Přihlášení k závodu a placení startovného proběhne až při prezentaci závodníků v den a místě konání - přihlášky ani startovné se neposílají !

Startovné: Dospělí 100,- Kč
Mládež a důchodci 50,- Kč

Časový rozvrh
sobota 20.9.2008
08.00 – 08.45 hod. prezentace závodníků a veter. přejímka psů
09.00 – 09.15 hod. zahájení závodu
09.15 – 16.00 hod. provádění disciplín
16.30 – 17.00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu
18.00 – ? společné posezení

Všeobecná ustanovení

- Výstroj psa dle zkušebního řádu
- Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být
nahlášena při prezentaci.
- Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinírní péči, ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b)
- Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích
- Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, která neprošla veterinární kontrolou !!!
- Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích nebo zkušebního řádu nejpozději do skončení dané disciplíny u ředitele závodu s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
- Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
- Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.
- Nevhodné, špatné zacházení se psem/fenou nebo porušení zákona č. 246/92 Sb. a č. 77/2004 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů nebo nevhodné chování psovoda může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.
- Celodenní občerstvení zajištěno – pestrý výběr jídel ! ! !
- Závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích tohoto závodu a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.
- Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách a cvicích.
- Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
- Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
- V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže.

Organizační ustanovení

Vítězem soutěže „O LIBERECKÝ POHÁR“ se stává závodník, který v kategorii IPO 3 získá nejvyšší počet bodů. Bude vyfotografován s pohárem. Pohár zůstává uložen u pořadatele a fotografie bude vítězi zaslána.
Pohár do trvalého vlastnictví získává ten, kdo po tři po sobě následující ročníky se stejným psem či fenou obhájí vítězství.
Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích na 1.-3. místě (platí při účasti 5 a více soutěžících v dané kategorii) obdrží velmi atraktivní ceny, především z oboru elektroniky – v případě, že v dané kategorii bude soutěžit méně než 5 soutěžících, bude cenou odměněn pouze soutěžící umístěný na 1. místě. Kategorie je otevřena při účasti min. 3 závodníků.

Dále bude vyhlášen: nejlepší poslušnost (ze všech kategorií)
nejlepší obranář (ze všech kategorií)
nejlepší mládežník (ze všech kategorií)
závod družstev 1.-3. místo
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:
1) v obraně 2) v poslušnosti 3) los

Organizační výbor

Hlavní pořadatel: Jiří Kolář
Ředitel závodu: ing. Petr Šourek
Org. a tech. vedoucí: Jiří Brunclík
Pokladník: Libuše Nováková
Výsledková komise: Ing. Milan Drbohlav
Magda Rychnovská
Šárka Nováková
Rozhodčí: Pavel Palfi
Oto Gudas
Figuranti Karel Vittiš
Milan Kozák
Michal Firman
a členové Kynologického klubu Liberec – Pavlovice

Příjezd ke cvičišti

1/ od Ústí n.L. a Prahy sjezd směr “Frýdlant / Liberec-centrum / Pavlovice, Ruprechtice”, z kruhového objezdu u benzinového čerpadla ALFASTATION směr Ruprechtice / Pavlovice, (ulice Letná), za mostem na kopci, na světelné křižovatce vlevo k supermarketu KAUFLAND, okolo něj rovně a na další křižovatce u světlého domu čp. 47 vpravo. Trasa z hlavní silnice značena směrovkami. MHD linka č.12 – zastávka Pavlovice – stadion /u Kauflandu/.

2/ Od Frýdlantu v Č. třídou Gen.Svobody směr centrum, za LITESem a za mostem vpravo ulicí Na Mlýnku . MHD linka č.13,24,26 – zastávka Pavlovice LITES.

Orientační mapa je k nahlédnutí na www. kkpavlovice.cz
Parkování s vozidly možné přímo v místě konání.

Příjezd k Autokempu Pavlovice
Jako bod 1) přístupu ke cvičišti – z ul. Letná se neodbočí vlevo ke Kauflandu, ale pokračuje dále, po cca 100m je nadchod pro pěší a hned za ním odbočit vlevo na zpevněnou cestu a po této do prava, kde se nachází vjezd do kempu s recepcí.

KRAJSKÁ LIGA LIBERECKÉHO KRAJE – podmínky účasti:
1) Do krajské ligy bude zařazen závodník, který je řádným členem ZKO v Libereckém kraji a zúčastní se nejméně tří závodů zařazených do Krajské ligy LK.
2) Pro sestavení pořadí budou každému závodníkovi započteny tři nejlepší výsledky ze závodů zařazených do Krajské ligy LK. V obou kategoriích bude vyhlášen nejlepší mládežník.
3) Při rovnosti součtu tří výsledků rozhodne:
a) nejvyšší bodový zisk z jednotlivé započítávané soutěže (poslušnost + obrana)
b) nejvyšší bodový zisk z obrany ze započítávané soutěže
c) los
4) 1. až 3. místo a nejlepší mládežník v každé kategorii bude vyhlášen v rámci veřejného zasedání KO-ČKS LK, které se koná vždy v lednu následujícího roku. Ceny pro vítěze budou pořízeny z rozpočtu KO-ČS LK. bližší informace na: www.kynologie-lukasov.cz


FOTODOKUMENTACE ZE SOUTĚŽE BUDE KE
STAŽENÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU

27. ročník „O LIBERECKÝ POHÁR
memoriál Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty“
zařazený do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE
konaný dne 20. září 2008

KATEGORIE: ZM – ZVV 1 – ZVV 2 – IPO 3 *)

Psovod :
Jméno a příjmení: ………...….......……………………………

Rok narození: ….. ZKO: ….…........………………………

Adresa : …………………........…………………....……....…….

PSČ……………e-mail adresa:…...…........…………………….
Pes / fena:
Jméno a chovná stanice: ..…......……………………………..

Rok narození:……………………………..............………………

Pohlaví: ………… Plemeno: …...……………........…………...

Zkoušky – vždy nejvyšší dle ZŘ: …......……………….…...

Družstvo za ZKO : 1……………...........…….………………

Členové: 2.: …………..…….….. 3.:...... …………………….

Souhlasím s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby pořadatele závodu

………………………..
podpis psovoda

*)nehodící se škrtněte

PŘIHLÁŠKU NEPOSÍLAT –
ODEVZDAT AŽ U PREZENTACE !!!

Soutěže: